กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner

ภาพกิจกรรม งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ชมภ...

อ่านต่อ.. »ภาพกิจกรรม การประชุมตัดงบแผนปฏิบัติการ โครงการ ปี 2561

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการประชุมตัดงบแผนปฏิบัติการ โครงการ ปี 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ วันที่ 26 กันยายน 2560 ชมภาพกิจกรรรม >>คลิกที่นี่<< ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม มุทิตาคารวะ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม “มุทิตาคารวะ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม สืบสานตำนานธง เสริมส่งตำนานไทย

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะครูและบึคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานตำนานธง เสริมส่งตำนานไท...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ก่อนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ก่อนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ณ ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ (Gifted)

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการแก่นักเรียน ที่มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้ได้รับการส่...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การอบรม เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 2560 แก่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์  วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม กิจกรรม PLC ด้านสะเต็มศึกษาในโรงเรียน

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินงานจัดกิจกรรม PLC ด้านสะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ แก้นักเรียนชั้น ม.1-6 และเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง วันท...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา