กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ภาพกิจกรรม ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบ EIS เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม "Stop Bullying เลิฟแคร์ ไม่รังแกกัน"

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร และงานแนะแนว จัดกิจกรรมลดการใช้ความรุนแรงและรังแกกันในเยวชน "Stop Bullying เลิฟแคร์ ไม่รังแกกัน" ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนจันทร์ป...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 47 จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่คณะครูและบุคลากรทา...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม วันเอดส์โลก ปี 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนัก ถึงอันตรายจากการติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ จัดขึ้น ณ บริเวณล...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม กีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยปลูกฝังให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา วันที...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม นายกิตติ บุญเชิดให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน

นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โดยมีนางสุนิดา เดชะทัตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม รับมอบทุนจากวัดจันทร์ประดิษฐาราม

นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น และรับมอบทุนจากวัดจันทร์ประดิษฐารามให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก วันพุธที่ 21 ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม โครงการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง ลด ละ เลิกบุหรี่

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินงานโครงการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง ลด ละ เลิกบุหรี่ ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน ชมภาพกิจกรรม >>ค...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ