กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ภาพกิจกรรม พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ก่อนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ก่อนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ณ ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ (Gifted)

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการแก่นักเรียน ที่มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้ได้รับการส่...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม การอบรม เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 2560 แก่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์  วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม กิจกรรม PLC ด้านสะเต็มศึกษาในโรงเรียน

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ดำเนินงานจัดกิจกรรม PLC ด้านสะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ แก้นักเรียนชั้น ม.1-6 และเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง วันท...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา นักเรียน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ชมภาพกิจก...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร งานห้องสมุดโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อสงเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐ...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ชมภาพกิจก...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีประดับเข็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีประดับเข็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม วันที่ 27 กรกฎาคม...

อ่านต่อ.. »


ภาพกิจกรรม พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานจันทร์กาน...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ