กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010

จัดทำโดย นางสาวเบญจวรรณ มณีเนียม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ