กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner


สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010

จัดทำโดย นางสาวเบญจวรรณ มณีเนียม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา