กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner

        ด้วยโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มีความประสงค์จะรับผู้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป เวลา 08.00 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา