กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ดำเนินงานจัดกิจกรรม PLC ด้านสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
โดยจัดกิจกรรมที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ แก้นักเรียนชั้น ม.1-6
และเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ชมภาพกิจกรรม >>ภาพกิจกรรม<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา