กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ดำเนินงานจัดกิจกรรม PLC ด้านสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
โดยจัดกิจกรรมที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ แก้นักเรียนชั้น ม.1-6
และเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ชมภาพกิจกรรม >>ภาพกิจกรรม<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ