กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

 

ชุดนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น

   
 

ชุดนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย

   
 

          

   ชุดนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น

   
 

ชุดนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย

   
 

ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

   
 

ชุดเนตรนารี

 

   
 

ชุดพละศึกษาชาย

 

   
 

ชุดพละศึกษาหญิง

   

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ