กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

- ข้อมูลนักเรียนตามการรายงานข้อมูล Data Management Center (DMC)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 -

- ข้อมูลนักเรียนตามการรายงานข้อมูล Data Management Center (DMC)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 -


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ