กลุ่มงาน


เอกสารโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม


Banner

ชื่อ : นายปภาณ ชาติเจริญถาวร

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.2 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวดวงใจ งามเลิศวงศ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) / ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางประนอม ผ่องราษี

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) / ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางดวงใจ กีรติรัตนะ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) / การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวอิสราภรณ์ สืบสาย

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสุบรรณ ตั้งศรีเสรี

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) / ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวประภาศรี สิงคเสลิต

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวปิยะธิดา พัฒนสำราญ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายพิเชษฐ์ สร้อยทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวลลิต วรกาญจน์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ประชาสัมพันธ์


สื่อการสอน ครู จปว.


สิ่งที่น่าสนใจ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา