กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ชื่อ : นางสาวสุพรรณี พาณิชเลิศ

ตำแหน่ง : ครู คศ.2 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ )
วุฒิ : ค.ม. ค.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสุเรวดี ทัศศิริ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ป.บัณฑิต
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางเอื้อมพร พรหมนรกิจ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : อ.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางมยุรี รอดพงษ์พันธ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : คบ. ปกศ.สูง
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวิเชษฐ์ ทองรอด

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ก.ศบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวนริศรา รัตนวิฬาร์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : อ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวพิมผกา พรอำไพโกศล

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ศศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสุพัชชา ตรงต่อกิจ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ศศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวศศิชา ประชัน

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวละเอียด ชัยอู

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ก.ศ.บ.
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ