กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ชื่อ : นางพรนภา ยงอำพรทิพย์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสมศักดิ์ ขำปู่

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : กศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชุมพล แจ่มศรี

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ศบ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวพฤกษา เทียนกุล

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางเพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ศษ.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวจารุณี ฉิมเอนก

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางณนิรันดร์ คำไกร

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ศศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวมาลาตี ศรีพวงผกาพันธุ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายธนกฤต นิลรัตน์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ศษ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายอรรถพร เอี่ยมละออ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ศ.ศ.บ
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ