กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ชื่อ : นางเฟื่องฟ้า ร่อนรา

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วุฒิ : ค.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวีระพันธุ์ แสงจันทร์

ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ
วุฒิ : ปริญญาตรี (กศ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางอภิวรรณ ขลิบปั้น

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ปริญญาตรี (กศ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวรัชนก ศรีเปี่ยม

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางธนภรณ์ ดีดอม

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ปริญญาตรี (กศ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวพรสวรรค์ กระจ่างสด

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : กศ.บ. วท.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวศิริขวัญ ผูกจิต

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : กศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสมบัติ ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางอาภรณ์ เบาสูงเนิน

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายณรงค์กร สุนทรวัฒน์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ