กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ชื่อ : นางผาณิต สุวิยานนท์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วุฒิ : ศศ.ม. กศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางมณีรัตน์ สายจันทร์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ศ.ศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางผ่องเพชร พงษ์ศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ศศ.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางวีนัส ประจันบาน

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : คม. คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสายสมร ธูปทอง

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ศศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสุมาลี ศรีมงคล

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวปาจรีย์ รัตนานุสนธิ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ศศ.ม. กศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสิทธิชัย สุนทรเอกจิต

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ป.ตรี (คบ.) ป.โท(ค.ม.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวฐิติมา ศรีมงคล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : กศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ ปาลิไลยก์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ศศ.บ.
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ