กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ชื่อ : นายศักรินทร์ ศักดานเรศว์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.2 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
วุฒิ : ปริญญาตรี (กศ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายบัญญัติ นาคะวิโรจน์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : กศ.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสุนทร ศรีลาจันทร์

ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ
วุฒิ : ปริญญาตรี (กศ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายเกียรติ์ชัย รุ่งเบญจวรรณ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ปริญญาตรี (คบ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสุภัจฉรี เลิศอนันต์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : พบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางรัศมี วงษ์สมบัติ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ค.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสมศักดิ์ เตี้ยบัวแก้ว

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ปริญญาตรี (กศ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายกิตติพัทธ์ รุ่งชมคำ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.คณิตกรณ์ ศรีนเวศน์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ