กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ชื่อ : นางปราณี วิศวพิพัฒน์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายศุภพล มีพันธุ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายถวัลย์ พรหมนรกิจ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายยงยุทธ มโนเวชพันธ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสุรีรัตน์ สันติธรรมานนท์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวเบญจวรรณ มณีเนียม

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวรัตนา สนเปี่ยม

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวดลญา สดแสงจันทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวภานรินทร์ หวานชื่น

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวชัญญ์ญาณ์ สวัสดิแพทย์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ