กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ชื่อ : นายวาที อิศระพันธุ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วุฒิ : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวอรอนงค์ จันทร์เพ็ญศรี

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ปริญญาตรี (คบ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายประสิทธิ์ อินทโชติ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ปริญญาตรี (คบ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางบุษบา กิ่งทอง

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ปริญญาตรี (คบ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสาทิตย์ สายสนิท

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายหฤษฎ์ เตือนหทัย

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ปริญญาตรี (คบ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชูศักดิ์ แก้วประพล

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ปริญญาตรี (คบ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวนิชาภา เจริญรวย

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายพีระเดศ นามวงษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ศป.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสมฤทัย กลิ่นเกสร

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนุชลี  คล้ายวันเพ็ญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางวรินพร  เจริญแล้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ