กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Arts Department

นายวาที อิศระพันธุ์

Watee Issarapan

นายหฤษฎ์ เตือนหทัย

Harit Teunhathai

นางสาวณิชาภัทร อึ๊งเหมอนันต์

Nichapat Uenghemanun

นางสาวทิพาพร มีปิยะเลิศ

Tipaporn Meephiyaret

นางสาวณัฐธิดา บุญคำ

Natthida Boonkum

นางสาวเกศราพร สำราญทรัพย์ 

Kedsarapon Samransup

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Chanpradittharam Wittayakhom School

Contacts

02 457 1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
admin@chanpradit.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์