กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Career Department

นายกิติ์ติกานต์ กัณพิพัฒน์

Kittikan Kanpipatana

นางสาวอัจฉรา ลี้สมบุญ

Achara Leesombun

นางสาวณัฐรินทร์ พิภพธนาโรจน์

Nuttarin Pipoptanaroj

นายสหัสวรรษ จีระพันธ์

Sahatsawat Jeerapun

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Chanpradittharam Wittayakhom School

Contacts

02 457 1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
admin@chanpradit.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์