กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Foreign Languages Department

นางสาวปาจรีย์ รัตนานุสนธิ์

Pacharee Rattananuson

นางสาวฐิติมา ศรีมงคล

Titima Srimongkon

นายธีรภัทร จะชาลี

Teetapat Jachalee

นางสาวหนึ่งฤทัย เทพวาที

Nungluthai Thepwatee

นางสาวฉัตรธริกา สีทอนสุด

Chattarika Seethonsud

นายกรกฎ ศิริสุข

Korrakod Sirisuk

นางสาวอรอนงค์ แก้วคำ 

On-anong Kaewkam

นายอนุวัฒน์ สุขใจมุข

Anuwat Sukchaimuk

นางสาวมยุรี แซ่ท้าว

Mayuree Saethao

นายณรรัตชณัทธ์ วัฒนาอัฑฒ์ริช

Norraratchanat Wattanaattharich

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Chanpradittharam Wittayakhom School

Contacts

02 457 1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
admin@chanpradit.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์