กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Mathematics Department

นางสาวดวงใจ งามเลิศวงศ์

Duangjai Ngamlerdwong

นางประนอม ผ่องราษี

Pranom Pongrasee

นายปภาณ ชาติเจริญถาวร

Pabhan Chatchareuntawon

นางสาวเบญจวรรณ ศรีวะลม

Benjawan Sriwarom

นางสาววศมน ใจชื่น

Wasamon Jaicheun

นางสาวชลนีย์ วันเปรียงเถา

Chonlanee Wanpriangthao

นายอนุกูล มังคลัง

Anugul Mangklang

นางสาวพจนา พุทธชาติ

Phodchana Phutthachat

นางสาวรัชฎา จิรธรรมกูล

Ratchada Chirathamkoon

นางสาววารีรัตน์ ศรีพันลม

Wareerat Sriphanlom

นางสาวสิริกร เปรื่องธรรมกุล

Sirikorn Pruengtammakul

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Chanpradittharam Wittayakhom School

Contacts

02 457 1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
admin@chanpradit.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์