กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology Department

นางอภิวรรณ ขลิบปั้น

Aphiwan Khlipphan

นางธนภรณ์ ดีดอม

Thanaporn Deedom

นางสาวรัชนก ศรีเปี่ยม

Ratchanok Sripeam

นางสมบัติ ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ

Sombat Fongphanpraserd

นางสาวศิริขวัญ ผูกจิต

Sirikhuan Phukchit

นางอาภรณ์ เบาสูงเนิน

Arporn Baosungnern

นางสาวชาลินี คุ้มพูล

Chalinee Khompul

นายวีรศรัณย์ จันทร์สุวรรณ์

Werasarun Chansuwan

นางสาวเบญจวรรณ มณีเนียม

Benjawan Maneenium

นางสาวดลญา สดแสงจันทร์

Donlaya Sodsangchan

นายเมธี บุญวิวัฒนานันท์

Matee Boonviwattananun

นางปราณี วิศวพิพัฒน์

Pranee Visawapipat

นางสาวภานรินทร์ หวานชื่น

Phanarin Wancheun

นางสาวอภิญญา กุดเป่ง

Apinya Kudpeng

นายตะวัน ดวงเวียง

Tawan Duangweang

นางสาววรรณนิภา สิงห์พรมมา

Wannipa Singphromma

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Chanpradittharam Wittayakhom School

Contacts

02 457 1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
admin@chanpradit.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์