กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Social studies, Religion and Culture Department

นางณนิรันดร์ คำไกร

Naniran Khamkrai

นางสาวจารุณี ฉิมเอนก

Jarunee Chimaneak

นางสาวพฤกษา เทียนกุล

Prueksa Teankul

นางสาวมาลาตี ศรีพวงผกาพันธุ์

Malatee Sripuangphakapan

นางสาวจิราภรณ์ กิจประเสริฐ

Jiraporn Kitprasert

นางสาวศิริรัตน์ สะริยานนท์พินิจ

Sirirat Sariyanonpinid

นางสาวประภัสสร สาธุรัตน์

Prapatsorn Saturat

นางสาวณฐมน ชยังกูรวรกุล

Natramon Chayanggoonwarakul

นายวริศ คงแย้ม

Warit Kongyam

นายณัฐพล สิงควัฒน์

Nathapol Singkawat

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Chanpradittharam Wittayakhom School

Contacts

02 457 1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
admin@chanpradit.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์