กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Thai Language Department

นางสาวศศิชา ประชัน

Sasicha Prachan

นางละเอียด เกิดลำเจียก

Laeard Chaioo

นางสาวไพจิตร โชติอ้น

Paijit Choton

นางสาวพินทุสร นาสินเพิ่ม

Pintusorn Nasinperm

นางสาวจาริยา คงโนนกอก

Jariya Kongnonkok

นางสาวสุนิสา พูลเกิด

Sunisa Pulkerd

นายณัฐวุฒิ เลิศการ 

Natthawut Lertkan

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Chanpradittharam Wittayakhom School

Contacts

02 457 1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
admin@chanpradit.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์