IMG-LOGO

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีจิตสาธารณะมีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน เป็น “คนดีศรีจันทร์ประดิษฐ์ มีจิตอาสา”

เอกลักษณ์

โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม นำทางโดยวิถีพุทธ สู่ความพอเพียง

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการให้มีทักษะการเรียนรู้ ตามศักยภาพผู้เรียนศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
3. บริการจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและทักษะการดำรงชีวิตให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างนวัตกรรมให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา