โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมก่อตั้งโดยดำริของคณะกรรมการจัดงานทำบุญอายุโรงเรียนวัดรางบัวครบ 50 ปี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2497 คณะกรรมการประกอบด้วย

1. นายสำเภา ถาวรอยู่ (อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดรางบัว)
2. หลวงพัฒน์พลบริรักษ์ (นักเรียนเก่าโรงเรียนวัดรางบัว)
3. นายสดับ มาศสกุล (นักเรียนเก่าโรงเรียนวัดรางบัว)
4. นายแย้ม มีชื่น (นักเรียนเก่าโรงเรียนวัดรางบัว)
5. นายเต็ม หันหาบุญ (ครูโรงเรียนวัดรางบัว)
6. นายยอด อ่อนโอภาส (นายอำเภอภาษีเจริญ)
7. นายทวี สมบัติพานิช (เสมียนตราอำเภอ)
8. นางสาาวเฉลิม จิตกล้า (ครูโรงเรียนวัดรางบัว)
9. นายทองหยิบ วิจิตรสุข (อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ)
10. นางสาวบุญศรี มุสิกานนท์ (ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดรางบัว)

ในขณะนั้นโรงเรียนวัดรางบัวเป็นโรงเรียนสหศึกษาและเปิดสอนสองผลัดมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก สถานที่เรียนแออัดคับแคบไม่สะดวก คณะกรรมการหารือกันว่าสมควรหาสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งใหม่แยกเป็นโรงเรียนสตรีในที่สุดได้สถานที่ในบริเวณวัดจันปะขาวซึ่งยังมีที่ว่างอยู่อีกมากและอยู่ใกล้โรงเรียนวัดรางบัว คณะกรรมการจึงติดต่อขออนุญาตกับพระอธิการสมทรงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันปะขาวขณะนั้น และเสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เช่าที่ดินของวัดจันปะขาวจำนวน 19 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉพาะสตรี ให้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีวัดจันปะขาว” ใช้อักษรย่อ “ส.จ.” ตามประกาศตั้งโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499

เมื่อประกาศตั้งโรงเรียนแล้ว กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นางนังคร คชสุต ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก และรับนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 111 คน พร้อมครู 2 คน จากโรงเรียนวัดรางบัว เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา นับว่าเป็นรุ่นบุกเบิก ที่ได้วางรากฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และการจัดการเรียนการสอน จนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2501 เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนสตรีวัดจันทร์ประดิษฐาราม” ตามชื่อของวัดที่เปลี่ยนจากวัดจันปะขาวเป็นวัดจันทร์ประดิษฐาราม และใช้อักษรย่อ “ส.จ.”
พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนจันทร์ประดิษฐ์วิทยาคม” เนื่องจากเปิดสอนนักเรียนสหศึกษา และใช้อักษรย่อ “จ.ป.ว.”
พ.ศ. 2514 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม” เพื่อให้ตรงกับชื่อวัดและคงใช้อักษรย่อ “จ.ป.ว.” ตามเดิม