นางตรงศรณ์ ตระกูลสม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุพรรณี พาณิชเลิศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิทธิชัย สุนทรเอกจิต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายขวัญเมือง สีวอ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล