IMG-LOGO

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

71

นางสาวกมลพร กันทา

Kamonporn Kantha


ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


73

นายกิติ์ติกานต์ กัณพิพัฒน์

Kittikan Kanpipat


ครู72

นางสาวชัญญ์ญาณ์ จันทร์รักษา

Chanya Janraksa


ครู74

นางสาวอัจฉรา ลี้สมบุญ

Achara Leesombun


ครู75

นางสาวณัฐรินทร์ พิภพธนาโรจน์

Nuttarin Pipoptanaroj


ครู