IMG-LOGO

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Mike

นางผาณิต สุวิยานนท์

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


Mike

นางสายสมร ธูปทอง

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางมณีรัตน์ สายจันทร์

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางสาวปาจรีย์ รัตนานุสนธิ์

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นายเกียรติศักดิ์ ปาลิไลยก์

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นายธีรภัทร จะชาลี

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางสาวฐิติมา ศรีมงคล

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นายกรกฎ ศิริสุข

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางสาวฉัตรธริกา สีทอนสุด

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางสาวหนึ่งฤทัย เทพวาที

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

Mr.Randolf Devera Liquigan

Foreign Teacher

Mike

Mr.Giovanni Lopez Ramos

Foreign Teacher

Mike

Mr.Antinio Zapanta Matias

Foreign Teacher

Mike

Miss.Cherylita C. Doquila

Foreign Teacher