IMG-LOGO

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

15

นางประนอม ผ่องราษี

Pranom Pongrasri


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


14

นางสาวดวงใจ งามเลิศวงศ์

Duangjai Ngarmlerdwong


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ16

นายปภาณ ชาติเจริญถาวร

Pabhan Chatcharoenthaworn


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ17

นางสาวประภาศรี สิงคเสลิต

Prapasri Singkaselit


ครู18

นายพิเชษฐ์ สร้อยทอง

Pichate Soithong


ครู19

นางสาวเบญจวรรณ ศรีวะลม

Benjawan Sriwalom


ครู20

นางสาวลลิต วรกาญจน์

Lalit Worakran


ครู21

นางสาววศมน ใจชื่น

Wasamon Jaicheun


ครู22

นายศรัณย์ จันทร์แก้ว

Sarun Jankaew


ครู23

นางสาวชลนีย์ วันเปรียงเถา

Chonlanee Wanpriangthao


ครูผู้ช่วย24

นายอนุกูล มังคลัง

Anugoon Mungklung


ครูผู้ช่วย25

นางสาวพจนา พุทธชาติ

Phodchana Phutthachat


ครูผู้ช่วย