IMG-LOGO

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26

นางเฟื่องฟ้า ร่อนรา

Fuangfa Ronra


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


27

นางอภิวรรณ ขลิบปั้น

Aphiwan Khlippan


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ28

นางธนภรณ์ ดีดอม

Thanaporn Deedom


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ29

นางสาวรัชนก ศรีเปี่ยม

Ratchanok Sripiam


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ30

นางสมบัติ ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ

Sombat Foongpanprasert


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ31

นางสาวศิริขวัญ ผูกจิต

Sirikhuan Phukchit


ครู32

นางอาภรณ์ เบาสูงเนิน

Arporn Baosungnern


ครู33

นายณรงค์กร สุนทรวัฒน์

Narongkron Soontronwat


ครู34

นางสาวชาลินี คุ้มพูล

Chalinee Khumpool


ครู35

นางสาวขวัญฤดี ภูชะธง

Kwuanruedee Phuchathong


ครู36

นายวีรศรัณย์ จันทร์สุวรรณ์

Werasarun Jansuwan


ครู37

นางสาวเบญจวรรณ มณีเนียม

Benjawan Maneeniem


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ38

นางสาวดลญา สดแสงจันทร์

Donlaya Sodsangchan


ครู39

นายเมธี บุญวิวัฒนานันท์

Matee boonviwattananan


ครูผู้ช่วย40

นางปราณี วิศวพิพัฒน์

Pranee Visawapipat


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ41

นางสาวรัตนา สนเปี่ยม

Ratana Sonpiam


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ42

นางสาวภานรินทร์ หวานชื่น

Phanarin Wanchuen


ครู