IMG-LOGO

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

43

นางพรนภา ยงอำพรทิพย์

Pornnapa Yongamporntip


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


44

นางณนิรันดร์ คำไกร

Naniran Khamkrai


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ45

นางเพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ

Penluck Suwannachod


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ46

นางสาวจารุณี ฉิมเอนก

Jarunee Chimanek


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ47

นายชุมพล แจ่มศรี

Chumpol Chaemsri


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ48

นางสาวพฤกษา เทียนกุล

Prueksa Teinkul


ครู49

นางสาวมาลาตี ศรีพวงผกาพันธุ์

Malatee Sripuangpakapan


ครู50

นายสมภพ สิมัยนาม

Somphop Simainam


ครู51

นางสาวจิราภรณ์ กิจประเสริฐ

Jiraporn Kitprasert


ครู52

นางสาวศิริรัตน์ สะริยานนท์พินิจ

Sirirat Sariyanontpinit


ครู53

นางสาวหนึ่งฤทัย สัมพันธ์สิทธิ์

Nungluthai Sampansit


ครู54

นางสาวประภัสสร สาธุรัตน์

Prapadson Saturat


ครูผู้ช่วย55

นางสาวณฐมน ชยังกูรวรกุล

Natramon Chayounggoonworakul


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ56

นายวริศ คงแย้ม

Warit Kongyam


ครูผู้ช่วย