IMG-LOGO

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Jane

นางสาวสุพัชชา ตรงต่อกิจ

Supatcha Trongtorkit


ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


Mike

นางสาวพิมผกา พรอำไพโกศล

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางสาวศศิชา ประชัน

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางสาวละเอียด เกิดลำเจียก

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางสาวไพจิตร โชติอ้น

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางสาวพินทุสร นาสินเพิ่ม

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางสาวสุนิสา พูลเกิด

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางสาวจาริยา คงโนนกอก

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>


Mike

นางสาวเกษรา ศรีจันทร์บุญ

<ชื่อภาษาอังกฤษ>


<ตำแหน่ง>

<ตำแหน่ง>