• ทั้งหมด
  • กลุ่มบริหารวิชาการ
  • กลุ่มบริหารงบประมาณ
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวดวงใจ งามเลิศวงศ์

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 1
- งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
- งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางเฟื่องฟ้า ร่อนรา

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 2
- งานรับนักเรียน

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นายพิเชษฐ์ สร้อยทอง

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 3
- งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ
- งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุพัชชา ตรงต่อกิจ

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางประนอม ผ่องราษี

- งานนักเรียนเรียนรวม-
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางผาณิต สุวิยานนท์

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางพรนภา ยงอำพรทิพย์

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกมลพร กันทา

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายคณิตกรณ์ ศรีนิเวศน์

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
และพลศึกษา

นายวาที อิศระพันธุ์

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางปราณี วิศวพิพัฒน์

- งานเทคโนโลยี
- งานส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
โค้ดดิ้งฯ
- งานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ

นางสาวรัชนก ศรีเปี่ยม

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาววรุณรัตน์ จุฬารัตน์

- งานแนะแนว

นางสาวดลญา สดแสงจันทร์

- งานการจัดการศึกษาทางไกล
- งานบริหารพัสดุฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
- งานประกวดและการแข่งขัน

นางสาวสุนิสา พูลเกิด

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวหนึ่งฤทัย เทพวาที

- งานควบคุมภายในการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวฉัตรธริกา สีทอนสุด

- งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายตนุภัทร ดิลกไพศาษสกุล

- งานผลิตเอกสาร

นางสาวศิริขวัญ ผูกจิต

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาวเกษรา ศรีจันทร์บุญ

- งานห้องสมุด

น.ส.ศิริรัตน์ สะริยานนท์พินิจ

- งานสถานศึกษาพอเพียง

นางสาววศมน ใจชื่น

- งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นางอาภรณ์ เบาสูงเนิน

- งาน สอวน.
- งานห้องเรียนพิเศษ

นางสาวปาจรีย์ รัตนานุสนธิ์

- งานจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการสองภาษา EIS

นายณรงค์กร สุนทรวัฒน์

- งานสะเต็มศึกษา

น.ส.ชัญญ์ญาณ์ จันทร์รักษา

- งานทวิภาคี

นางสาวจารุณี ฉิมเอนก

- งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวชลนีย์ วันเปรียงเถา

- งานวัดผลและประเมินผล

นางมณีรัตน์ สายจันทร์

- งานนิเทศการศึกษา

นางสาวภานรินทร์ หวานชื่น

- งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายนวัทวัส หลินศรีวิเศษกุล

- งานทุนการศึกษาและพัฒนา
ทักษะชีวิต

นางสาวจาริยา คงโนนกอก

- งานเลขานุการและสารบรรณ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายชุมพล แจ่มศรี

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 1
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน/คณะสี
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย/
คณะกรรมการนักเรียน

นางสาวรัชนก ศรีเปี่ยม

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 2
- งานพัฒนาบุคลากรและการเลื่อน
วิทยฐานะของบุคลากร
- งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา

นางสาวศศิชา ประชัน

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 3
- งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายตนุภัทร ดิลกไพศาษสกุล

- งานพัฒนาครูผู้ช่วย

นายเมธี บุญวิวัฒนานันท์

- งานแผนงาน ควบคุมภายใน
ประกันคุณภาพ กลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานอัตรากำลังฯ

นางปราณี วิศวพิพัฒน์

- งานบำเหน็จความชอบ

น.ส.มาลาตี ศรีพวงผกาพันธุ์

- งานทะเบียนประวัติและเครื่องราช
อิสริยาภรณ์

นางสาวพินทุสร นาสินเพิ่ม

- งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานสารบรรณ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมภพ สิมัยนาม

- งานการปฏิบัติราชการ
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

นายวริศ คงแย้ม

- งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

นายอนุกูล มังคลัง

- งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวจิราภรณ์ กิจประเสริฐ

- งานประสานและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง

นางเพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ

- งานธนาคารโรงเรียน

นายธานี รอดเจริญ

- งานรักษาความปลอดภัย

นางณนิรันดร์ คำไกร

- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข

นายณัฐวัช รักกันทำ

- งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

นางสาวรัตนา สนเปี่ยม

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 1
- งานการเงินและบัญชี

นางสาวชัญญ์ญาณ์ จันทร์รักษา

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 2
- งานเงินอุดหนุนทั่วไป

นางสาววศมน ใจชื่น

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 3
- งานแผนงาน

นายธีรภัทร จะชาลี

- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางผาณิต สุวิยานนท์

- งานการเงินสมาคมฯ

นางธนภรณ์ ดีดอม

- งานการตรวจสอบภายใน

นางสาวขวัญฤดี ภูชะธง

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานควบคุมภายใน

นางสาวเบญจวรรณ มณีเนียม

- งานสารสนเทศ

นางสาวเบญจวรรณ ศรีวะลม

- งานเงินรายได้สถานศึกษา
- งานสำนักงานงบประมาณ

นางสาวณัฐรินทร์ พิภพธนาโรจน์

- งานการเงินเรียนฟรี 15 ปี

นางสาวอัจฉรา ลี้สมบุญ

- งานเงินสวัสดิการ

นางสาวประภาศรี สิงคเสลิต

- งานบัญชี

นางอภิวรรณ ขลิบปั้น

- เจ้าหน้าที่สมุดบัญชีแยกประเภท
เงินรายได้

นายประสิทธิ์ อินทโชติ

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 1
- งานอาคารสถานที่

นางสมบัติ ฟุ้งพันธ์ประเสริฐ

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ คนที่ 2
- งานสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุพัชชา ตรงต่อกิจ

- งานสารบรรณ
- งานสำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
- งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวพฤกษา เทียนกุล

- งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายหฤษฎ์ เตือนหทัย

- งานประชาสัมพันธ์

นางสาวไพจิตร โชติอ้น

- งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
- งานร้านค้าสหการ

นายวาที อิศระพันธุ์

- งานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวกมลพร กันทา

- งานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร

นางรัศมี วงษ์สมบัติ

- งานอนามัยโรงเรียน

นางละเอียด เกิดลำเจียก

- งานสวัสดิการ

นายกิติ์ติกานต์ กัณพิพัฒน์

- งานวิทยุสื่อสาร

นายเมธี บุญวิวัฒนานันท์

- งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวพจนา พุทธชาติ

- งานสำนักงานผู้อำนวยการ

นายชูศักดิ์ แก้วประพล

- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้