• ทั้งหมด
  • ภาษาไทย
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • ภาษาต่างประเทศ
  • สุขศึกษา และพลศึกษา
  • การงานอาชีพ
  • ศิลปะ
  • แนะแนว
  • เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพัชชา ตรงต่อกิจ

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศศิชา ประชัน

คครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางละเอียด เกิดลำเจียก

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวไพจิตร โชติอ้น

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพินทุสร นาสินเพิ่ม

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุนิสา พูลเกิด

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจาริยา คงโนนกอก

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเกษรา ศรีจันทร์บุญ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางประนอม ผ่องราษี

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดวงใจ งามเลิศวงศ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปภาณ ชาติเจริญถาวร

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวประภาศรี สิงคเสลิต

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพิเชษฐ์ สร้อยทอง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเบญจวรรณ ศรีวะลม

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวลลิต วรกาญจน์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววศมน ใจชื่น

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชลนีย์ วันเปรียงเถา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอนุกูล มังคลัง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพจนา พุทธชาติ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเฟื่องฟ้า ร่อนรา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางอภิวรรณ ขลิบปั้น

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางธนภรณ์ ดีดอม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวรัชนก ศรีเปี่ยม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสมบัติ ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวศิริขวัญ ผูกจิต

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางอาภรณ์ เบาสูงเนิน

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นายณรงค์กร สุนทรวัฒน์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวชาลินี คุ้มพูล

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวขวัญฤดี ภูชะธง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นายวีรศรัณย์ จันทร์สุวรรณ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวเบญจวรรณ มณีเนียม

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวดลญา สดแสงจันทร์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นายเมธี บุญวิวัฒนานันท์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางปราณี วิศวพิพัฒน์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนา สนเปี่ยม

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวภานรินทร์ หวานชื่น

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางพรนภา ยงอำพรทิพย์

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางณนิรันดร์ คำไกร

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางเพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจารุณี ฉิมเอนก

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นายชุมพล แจ่มศรี

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวพฤกษา เทียนกุล

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวมาลาตี ศรีพวงผกาพันธุ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมภพ สิมัยนาม

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจิราภรณ์ กิจประเสริฐ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวศิริรัตน์ สะริยานนท์พินิจ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวหนึ่งฤทัย สัมพันธ์สิทธิ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวประภัสสร สาธุรัตน์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวณฐมน ชยังกูรวรกุล

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวริศ คงแย้ม

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นางผาณิต สุวิยานนท์

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสายสมร ธูปทอง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาจารีย์ รัตนานุสนธิ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมณีรัตน์ สายจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิติมา ศรีมงคล

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเกียรติศักดิ์ ปาลิไลยก์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธีรภัทร จะชาลี

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวหนึ่งฤทัย เทพวาที

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฉัตธริกา สีทอนสุด

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกรกฎ ศิริสุข

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร.ต. คณิตกรณ์ ศรีนิเวศน์

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศิกษา
และพลศึกษา

นางรัศมี วงษ์สมบัติ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศิกษา
และพลศึกษา

นางสุภัจฉรี เลิศอนันต์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศิกษา
และพลศึกษา

นางสาวปารุษา ดิษฐรักษ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศิกษา
และพลศึกษา

นายตนุภัทร ดิลกไพศาษสกุล

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศิกษา
และพลศึกษา

นายณัฐวัช รักกันทำ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศิกษา
และพลศึกษา

นายธานี รอดเจริญ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศิกษา
และพลศึกษา

นางสาวกมลพร กันทา

ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชัญญ์ญาณ์ จันทร์รักษา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกิติ์ติกานต์ กัณพิพัฒน์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอัจฉรา ลี้สมบุญ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวณัฐรินทร์ พิภพธนาโรจน์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวาที อิศระพันธุ์

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประสิทธิ์ อินทโชติ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางบุษบา กิ่งทอง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายหฤษฎ์ เตือนหทัย

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชูศักดิ์ แก้วประพล

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณิชาภัทร อึ๊งเหมอนันต์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววรุณรัตน์ จุฬารัตน์

ครู
หัวหน้างานแนะแนว
งานแนะแนว

นางเอื้อมพร พรหมนรกิจ

ครูชำนาญการ
งานแนะแนว

นายนวิทวัส หลินศรีวิเศษกุล

ครูผู้ช่วย
งานแนะแนว