รายงานการเข้าสอนออนไลน์


บันทึกการเข้าสอนออนไลน์ สำหรับครู

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Download :


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Download :

Download :

Download :รายงานการเข้าชั้นเรียน (คาบโฮมรูม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Download :


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Download :

Download :

Download :

Download :รายงานการสร้างห้องเรียนออนไลน์


ปีการศึกษา 2564

Download :ปีการศึกษา 2563รายงานความพร้อมการเรียนทางไกล


ปีการศึกษา 2564
Download :


ปีการศึกษา 2563