IMG-LOGO

รายงานการเข้าสอนออนไลน์

ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
(เฉพาะหัวหน้าระดับ)


รายงานความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ข้อมูลจากนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายงานการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563


กรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563