The Best School 
for All Learners.

JPV's News
Update

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Integrity and Transparency Assessment : ITA

Our Programs

JPV Journal

วารสารโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

JPV Manual

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

JPV Activities

รอบรั้วน้ำเงิน-แดง

JPV Calendar

ปฏิทินการศึกษา

JPV Timetable

ตารางเรียน/ตารางสอน

Downloads

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

Mobirise Website Builder
นายวิจิตร สมบัติวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางตรงศรณ์ ตระกูลสม

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุพรรณี พาณิชเลิศ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิทธิชัย สุนทรเอกจิต

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายขวัญเมือง สีวอ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Chanpradittharam Wittayakhom School

Contacts

02 457 1291
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
admin@chanpradit.ac.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์